logo emvmeting nu

Op 4 mei diende het kort geding van de Stichting Stop5GNL tegen de staat, met als doel de uitrol van 5G voorlopig te stoppen. Deze was via een livestream, vanuit het paleis van Justitie in Den Haag te volgen.
De advocaten van de stichting hadden de zitting goed voorbereid. Meer dan 60 producties (bewijsstukken) werden aangevoerd. Daarin gaven zijn aan dat de staat onrechtmatig handelt, nu zij burgers niet beschermt tegen de gevaarlijke gevolgen van blootstelling aan elektromagnetische velden van de nieuwe experimentele technologie 5G.

Een aantal opmerkelijke zaken zoals door hen aangevoerd:
 • Uitlatingen prof. Kromhout, hoogleraar arbeidshygiëne en blootstellingskarakterisering, lid Gezondheidsraad in de Telegraaf. Hij noemt de ICNIRP ‘een ondoorzichtig clubje’.
 • De staat baseert zich alleen op ICNIRP richtlijn. Raad van Europa adviseert uit te gaan van maximale veldsterktes die 300 keer lager zijn dan de ICNIRP.
 • De ICNIRP richtlijnen hebben in het kader van 5G een update ondergaan. Appendix B geeft geen conclusies over niet thermische effecten van EMV.
 • Alle seinen op rood wat betreft wetenschappelijk onderzoek.
 • Staat is gehouden om preventief beleid te voeren in kader voorzorgbeginsel, dit is ook bevestigt in de Urgenda zaak.
 • Uitrol moet gestaakt worden, totdat er voldoende onderzoek gedaan is naar de gezondheidsrisico’s. De staat stelt burgers bloot aan een onverantwoordelijk risico.
 • De staat heeft de principiële keuze gemaakt, 5G uit te rollen. De staat kan zich daarbij niet verschuilen, achter een Europees rechterlijke verplichting uitrol 5G. Er geldt geen onvoorwaardelijke verplichting. O.a. artikel 5 Telecommode geeft aan, beperkingen kunnen worden gesteld in kader bescherming volksgezondheid. Andere lidstaten laten zich ook niet beperken in deze. Italiaanse steden hebben de uitrol stil gelegd evenals de EU staat Slovenië en Zwitserland. Spanje heeft 5G veiling uitgesteld. Uitrol is dus helemaal niet zo verplichtend, als zij doet voorkomen.
 • Onderzoeken wijzen op gevolgen van straling bij ontstaan van kanker en DNA-schade. Ook daarom is het experiment onrechtmatig. Staat dient de burgers te beschermen.
 • Bodemrechter moet in bodemprocedure bepalen, wanneer er voldoende wetenschappelijk bewijs aangaande niet thermische effecten straling 5G.
 • Onderbouwing waarom de stichting ontvankelijk is. O.a. gebaseerd op jurisprudentie en statuten Stichting 5G. Strikt juridisch: Staat geeft aan, stichting 5G niet ontvankelijk. Dit hangt samen met rechtsgang, Telecommunicatiewet en nationaal preventie plan. Hier wordt volksgezondheid totaal niet genoemd. Telecommunicatiewet geeft aan, burgers hebben in de perceptie wetgever geen ingang. Hier komt de stichting voor op. Verwijzing naar overwegingen in aardbevingsarrest Hoge Raad. Gaat om exact dezelfde situatie. Ook verwijzing naar rechterlijke uitspraak in gelijksoortige zaak Milieudefensie tegen de staat op gebied luchtkwaliteit. Overheid gaat uit van technologie neutraliteit, bedrijfsleven bepaalt dus de technologie in kader uitrol 5G en hier zijn vraagtekens bij te plaatsen. Nationale frequentieplan is ambtshalve bevoegdheid van een minister, hier is geen inspraak op mogelijk.
Tweede termijn
In de tweede termijn van het geding kwamen aan de orde:
 • Onderzoek Gezondheidsraad 5G op verzoek Tweede kamer. Volledige onderzoeksopdracht. In juli 2020 verschijnt rapport.
 • Radio interview met de heer E. Van Rongen, secretaris commissie EMV van de Gezondheidsraad en tevens voorzitter ICNIRP. De heer Van Rongen geeft aan, we weten niet wat lange termijn effecten zullen zijn. Tijdens de zitting was hij aanwezig en gaf mondeling aan, gevolgen hoge frequenties op gezondheid nauwelijks bekend.
 • Urgenda zaak, staten zijn gehouden preventieve maatregelen te nemen. Verwijzing naar Rechtsoverweging 5.3.2 Arrest Hoge Raad, verwijzing naar analogie.
 • In deze zaak, parallel met uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, stikstof uitspraken over ‘onomstotelijke schade’. Staat handelt in rechte; bestuursrechtelijk, om dit aan te pakken.

Vonnis kort geding 25 mei 2020 11.00 uur.

Op 14 mei heeft de Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde (AVIG) een persbericht/brief uitgedaan, waarin zij aangeeft zeer bezorgd te zijn over de uitrol van 5G. Zij roept op 5G niet uit te rollen zolang er geen onafhankelijk bewijs is voor de veiligheid van 5G-straling, zie:https://www.stop5gnl.nl/blog/2020/05/18/avig-roept-op-de-uitrol-van-5g-te-stoppen-en-steunt-het-kort-geding/

Kort geding uitspraak 25 mei
Inmiddels is de uitspraak geweest. De kort geding rechter heeft het niet aangedurfd, een eigen koers te varen tegen het economisch establisment. Enige opmerkelijke uitspraken van deze rechter:

Europese Richtlijn Telecommode geeft aan dat staat rekening moet houden met de volksgezondheid.

Voorzorgbeginsel wordt door staat nageleefd, door ICNIRP richtlijnen te hanteren en regelmatig nieuw onderzoek te laten uitvoeren.

Dit is opmerkelijk omdat:

 • De ICNIRP richtlijn niet meer is dan een Duitse stichting, waarin het bedrijfsleven een belangrijke rol speelt. De aanduiding International Commission werkt in deze verwarrend, dit suggereert dat het gaan om een overheidsorgaan.
 • Al heeft de ICNIRP richtlijn in maart 2020 een update gehad, deze gaat nog steeds uit van de maximale waarde van 60 Volt per meter.
 • Deze waarde is eind jaren ‘80 van de vorige eeuw opgesteld voor de GSM (2G) technologie.
 • In die tijd was er alleen wetenschappelijk onderzoek mogelijk op de parameter: thermische effecten (opwarming lichaamsweefsel), onderzoek lange termijn effecten nog niet mogelijk
 • Hierbij werd een hoofd gebruikt - gevuld met een zoutoplossing - als vervanger menselijk hoofd. Vanuit de geneeskunde wist men, opwarming door staling mag maximaal 1 graad zijn, anders is er sprake van koorts.
 • Hierop is de SAR waarde (stralingswaarde) smartphone ook gebaseerd.
 • Naderhand wetenschappelijk onderzoek gekomen, met overvloedig bewijs voor non-thermische effecten (hoofdpijn, overdadige vermoeidheid, hartkloppingen, oorsuizen etc.), inclusief peerreviews. ICNIRP weigert nog steeds deze non-thermische effecten te erkennen
 • Daarom geven veel deskundigen aan, dat het wetenschappelijk bewijs waarop de ICNIRP gebaseerd is, onvolledig is.
De laatste opmerkelijke quote van de rechter: De staat heeft verklaart in te grijpen, als er negatieve gezondheidseffecten aantoonbaar zijn. Vraag blijft hierbij: wanneer is dat? Deze effecten worden al 30 jaar ontkend.

Update juli 2020: veiling, 5G antennes aangezet
De eerste ronde van de 5G-veiling heeft 1,23 miljard opgebracht. Op 28 juli, na de afronding hiervan, hebben KPN en T-Mobile de antennes aangezet. De kans is groot dat dit leidt tot o.a. toenemend oorsuizen, hoofdpijn, slapeloosheid, hartkloppingen, vermoeidheid en het zich niet goed voelen in huis, op kantoor.