logo emvmeting nu

Heeft u of hebben uw werknemers last van slapeloosheid, hoofdpijn, concentratieverlies, duizeligheid, oorsuizen waaronder tinnitus, extreme vermoeidheid na een dag werken op kantoor etc. Er is een reële kans, dat dit te maken heeft met een te hoge stralingsbelasting, een te hoge belasting door elektro magnetische velden. Een stralingsmeting brengt deze belasting in kaart, waarna een plan van aanpak volgt met middelen om de hoeveelheid straling te verminderen. Een vermindering met 90% van de stralingsbelasting is mogelijk.

Steeds meer mensen krijgen lichamelijke problemen, door de toenemende stralingsbelasting van zendmasten en andere zenders, ook wel genoemd elektromagnetische straling (EMS). Zo gaat de uitrol van 4G door en komt 5G eraan, waarvoor nog meer antennes nodig zijn. Ook de stralng veroorzaakt door laagfrequente straling (hoogspanningsleidingen, transformatorhuisjes, trafo's in bedrijven voor doorgeven grote vermogens) leidt tot klachten als hoofdpijn, oorsuzien en vermoeidheid.

Oorzaken, klachten en oplossingen

In de onderstaaande tekst, oorzaken van de problemen aangaande EMS in de lucht, de daadwerkelijke klachten en wat eraan te doen. Voor oorzaken, klachten en oplossingen aangaande hoogspanningsleidingen, zie o.a. het onderdeel nieuws van deze site en de Facebookpagina.

Oorzaken toenemende stralingsbelasting

De afgelopen 15 jaar is het aantal zendmasten (GSM, UMTS, 4G, C2000, digitenne) explosief gegroeid, alsmede het aantal WIFI routers en DECT telefoons. Via WIFI routers en DECT telefoons, wordt mensen blootgesteld aan straling die tevens uit andere huizen/gebouwen komt. De hoeveelheid technische straling (tegenover natuurlijke straling zoals kosmische) blijft maar toenemen.

Een van de oorzaken van de toenemende belasting, is het combineren van zendunits met zwaardere units. Een voorbeeld is te zien op onderstaande plaatjes. Op diezelfde locatie worden de units van 3G uitgebreid met 4G ... Een vergunning is hiervoor niet nodig. Zoek de verschillen:740 Waarom een stralingsmeting

740 veranderde antennes1

 

Overheidsbeleid

Biedt de overheid dan geen bescherming tegen deze toenemende straling? De Nederlandse overheid gaat er vooralsnog van uit - in tegenstelling tot veel andere landen - dat deze straling niet schadelijk is, en baseert zich op adviezen van de Gezondheidsraad. Deze raad houdt alleen rekening met opwarming van het menselijk lichaam door straling, niet met lange termijn non-thernische effecten aangaande de gezondheid. Hierdoor wordt de zeer hoge blootstellingslimiet gehanteerd van 10.000.000 mW/m2 (microwatt per vierkante meter = 60 V/m) voor 3G/UMTS. In landen als Rusland en China is deze limiet 100.000 mW/m2 (6 V/m), een 90% lagere norm.

Stralingsklachten

Klachten ontstaan meestal pas na langere tijd. Mensen kunnen jarenlang blootgesteld worden aan sterkere velden zonder (veel) problemen en ineens is er een 'tipping point', ze krijgen last van bijvoorbeeld hoofdpijn en merken, als ze op een andere locatie zijn, dat die hoofdpijn verdwijnt. Daarna onstaan vaak een elektro allergie waarbij ze gevoelig worden voor allerlei straling, bijvoorbeeld stroomkabels in het huis.

Een uitgebreidere opsomming van klachten die in verband worden gebracht met een teveel aan elektro straling zijn:

Slapeloosheid, hartkloppingen, hoofdpijn, huidklachten, nervositeit, ADHD/ADD, prikkelbaarheid, onrustige benen, maag- en darmklachten, algemeen onbehaaglijkheidsgevoel, hoge bloeddruk, stress, concentratieverlies, allergieën, hyperactiviteit, oorsuizen waaronder tinnitus, chronische vermoeidheid, hangerigheid, incontinentie, attentie- en geheugenstoornissen, Parkinson, multiple sclerose, het ervaren van een constant griepgevoel (J.A. Bernards en L.N. Bouwman schrijven hier over in het boek: Fysiologie van de mens. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten), verstoorde werking schildklier. Deze klachten komen voor op kantoor en in thuissituaties. Soms worden bestaande klachten ook verergerd door een teveel aan elektro straling.

Daarnaast zijn er lichamelijke verschijnselen die mensen niet merken. Zo zijn er opnames van het klonteren van rode bloemlichaampjes wanneer een smartphone - met mobiel internet ingeschakeld  - 5 minuten tegen het lichaam gehouden wordt. Veel sporters sporten met een smartphone direct op de huid via een zogenaamde 'sportarmband', in deze context nou niet bepaald gezond! Rode bloemlichaampjes zijn verantwoordelijk voor het zuurstof- en kooldioxide transport in het lichaam.

Straling en kinderen

Kinderen zijn over het algemeen gevoeliger voor straling dan volwassen. Dit o.a. omdat hun schedel dunner is, waardoor de straling van een mobieltje dieper doordringt in de hersenen. Sensitieve kinderen (o.a. HSP, ADD, ADHD, PDD-NOS, autisme) ervaren straling vaak als een prikkelbombardement.

Elektro gevoelig

De elektro gevoeligheid of elektro allergie kan verergeren tot elektro hyper sensitiviteit (EHS), ook wel genoemd elektro hyper sensibiliteit. In Scandinavië wordt elektro hypersensitiviteit inmiddels officieel erkend als arboklacht, waarbij de overheid aanpassingen aan werkplekken vergoedt .Er zijn meer landen waar EHS als ziekte wordt erkend zoals in Zwitserland, waar in de 'Diagnoseverzeichnis, ICD-10GM Version 2013' de nieuwe ziekte elektrogevoeligheid wordt beschreven. In dit kader wordt er ook gesproken over elektro allergie.

Gezondheidsklachten personeel

Steeds meer werknemers vallen uit, doordat ze ziek worden door straling. Voor bedrijven geldt; personeel dat minder last heeft van klachten op dit gebied zijn productiever en er zijn lagere ziektekosten. Uit een onderzoek van Jones, Lang, Lasalle (Occupier Special, Duurzaamheid 2013) blijkt dat kantoorgebruikers 'gezondheid' zelfs op de eerste plaats zetten.

Info artsen over klachten

De meeste artsen zijn niet op de hoogte van de problematiek, Evenwel, gezondheidsklachten als hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn, hartritmestoringen, huidproblemen, moeheid en concentratieproblemen worden - als men geen duidelijke oorzaak kan vinden - meestal toegeschreven aan psychische factoren of aangeduid als SOLK-klachten (somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten). Soms worden er ook onnodige, landurige onderzoeken uitgevoerd om achter de reden van de klachten te komen. De kosten van deze onderzoeken nemen sterk toe.

Meer info over de problemen en filmbeelden

Meer gedetailleerde info over deze problematiek kan men o.a. vinden op de websites: stopumts.nl - stralingsrisicos.nl - stichtingehs.nl - beperkdestraling.org (Vlaanderen) en stralingsarmvlaanderen.org

Indien u niet zo van lezen houdt, kun u informatieve filmpjes bekijken op deze site onder het gedeelte onderzoek, overig onderzoek.

Oplossingen

Het meten van straling

De website emvmeting maakt onderdeel uit van de activiteiten van het bedrijf Triple P Solutions. Triple P Solutions heeft ervoor gekozen om in het kader van de bescherming van de gezondheid van mensen, stralingsmetingen te gaan uitvoeren. Dit past ook goed in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen... de eerste 'P' van people oftewel de mens.

De activiteit straling meten, houdt het meten en analyseren van hoogfrequente elektromagnetische straling (DECT, GSM, UMTS, WiFi) in huizen en op werkplekken in. Ook wordt de zogenaamde 'vuile elektriciteit' gemeten waar veel mensen last van hebben oftewel... vervuiling van het stroomnetwerk die o.a. kan leiden tot een verhoogd bloedsuikergehalte bij diabetici (Havas, Magda 2008, Electromagnetic Biology and Medicine).

Verder kan laagfrequente elektromagnetische straling ook gemeten worden, die aanwezig is in elektriciteitsleidingen en apparaten zoals elektrische dekens en waterbedden maar ook bijvoorbeeld in transformatorhuisjes. Hierbij wordt naar het elektrische- en magnetische veld gekeken.

Door middel van een onderzoek ter plaatse, wordt de belasting in kaart gebracht. Hierna volgt een rapportage met plan van aanpak, gericht op het terugbrengen van de stralingsbelasting tot een zo laag mogelijk niveau, waarbij een adequate mobiele communicatie mogelijk blijft.

Stralingsadvies

Op basis van de lange werkervaring en studies, kan emvmeting.nu advies uitbrengen over zaken die te maken hebben met straling, zoals:

  • de locatie van zendmasten;
  • het saneren van een te hoge stralingsbelasting;
  • het bekijken of maatregelen uit het plan van aanpak, horende bij de eerste meting, goed zijn uitgevoerd.


Foto onder; s
anering, een aangebrachte aardingsplaat

aardingsplaat 2

Alternatieve locaties zendmasten

EMVmeting kan ook advies uitbrengen over alternatieve locaties van zendmasten. Dit omdat velen te maken krijgen met zendmasten en zendopstellingen, die men in de onmiddellijke nabijheid wil plaatsen.

Op basis van een technisch onderzoek met eventueel een stralingsmeting, wordt in een rapportage advies gegeven welke andere locaties ook geschikt zijn. Hierbij kunnen alternatieve locatie die door belanghebbenden naar voren worden gebracht, worden meegenomen.

Juridisch advies

Op basis van jarenlang opgedane technische- en juridische kennis wordt juridisch adviies gegeven, o.a. op het gebied van het tegengaan van het plaatsten van zendmasten.

Tips voor werknemers met EHS

In het kort: Meldt je ziek vanuit je klachtenbeeld, informeer je werkgever en de bedrijfsarts over elektro klachten, vraag om een meting met plan van aanpak.

Gezond en vitaal leven met straling!

Voor iedereeen is het nog steeds mogelijk gezond te leven met straling en vitaal te blijven, door het uitvoeren van het plan van aanpak (actieplan) aan de hand van een stralingsmeting, waardoor de belasting verminderd wordt.