logo emvmeting nu

Er zijn metingen voor particulieren, bedrijven, scholen, kinderdag verblijven, verzorgingstehuizen, overheidsinstelingen en metingen bij aankoop/huur van een huis of bedrijfspand.

Dit in de categorie hoog- en laagfrequent.

 

Meting hoogfrequent

De metingen hoogfrequent (vooral zendmast, WiFI, DECT) wordt uitgevoerd door een ervaren meetspecialist. Tijdens de meting wordt de belasting in kaart gebracht door middel van meetwaarden, die gerelateerd worden aan de norm SBM-2015 (zie hieronder). Van te voren wordt bepaald, in welke vertrekken metingen zullen zijn. Van te voren wordt kan worden bepaald, welke zendmasten in de omgeving staan.

De meting geeft aan wat de bron is van de aanwezige straling. Meestal zijn er meerdere bronnen.

Metingen laagfrequent kunnen ook worden uitgevoerd, zie hieronder.

Als optie tijdens een meting hoogfreqeunt, kan worden gekeken naar zogenaamde 'vuile electriciteit' (zie hieronder) in leidingen, die ook een invloed heeft op het welbevinden.

Tijdens de gehele meting wordt uitleg gegeven wat er gebeurt en wat er te zien is.

Meting laagfrequent

Tevens kunnen bronnen van een ander soort straling worden gemeten; de zogenaamde laag frequente electromagnetische wissel frequenties. Voorbeelden hiervan zijn transformatoren, hoogspanningsmasten, klokradio's, electrische dekens, waterbedden, stopcontacten etc.

Hoogspanningsmasten en -leidingen
Hoogspanningsmasten zijn de oorzaak van veel klachten.

Hoogspanningsmasten transporteren wisselstroom en wisselspanning met een frequentie van 50Hz. Om het energieverlies te beperken wordt een zeer hoge spanning gebruikt, soms wel tot 380.000 volt. In woonhuizen zelf gaat het niet hoger dan 220 of 380 volt. Het nadeel van dergelijke hoge spanning en sterke stroom is dat daarbij elektrische velden (spanning) en magnetische velden (stroom) worden afgegeven. Het elektrische veld wordt uitgedrukt in volt per meter (V/m) en het magnetische veld in mikro tesla (één miljoenste Tesla) of in nano Tesla ( één duizend miljoenste Tesla). Dat klinkt niet veel, maar bij wetenschappelijke onderzoeken is vastgesteld, dat bijvoorbeeld een permanente waarde van meer dan 20 nano Tesla op een slaapplaats al ongewenste biologische belasting geeft voor ons lichaam.
De 20 nanoTesla norm komt van de elektrostressnormen die bouwbiologen (SBM 2015) hanteren voor ruimten of plaatsen waar men langere tijd verblijft. Deze (Duitse) voorzorgsnormen zijn gebaseerd op wereldwijd uitgevoerde wetenschappelijke onderzoeken en houden daarbij de veilige kant aan om een gezonde woon- en werkomgeving te waarborgen (http://www.baubiologie-ibn.de/).

De officieuze Nederlandse normen voor elektrische velden van hoogspanningsmasten zijn 7000 V/m (Elektrische velden) en 400 nano Tesla (0.4 mikro Tesla) De wereldgezondheidsraad adviseert 5000V/m voor elektrische velden van hoogspanningsmasten. In alle gevallen zijn de overheidsnormen veel hoger dan geadviseerd door de Duitse Bouw Biologen en een groep internationale wetenschappers verenigd in ‘the Bioinitiative Group’ (www.bioinitiative.org).
In praktijksituaties blijkt gemiddeld ca 100 meter de grens waarbij de Duitse Bouwbiologen normen net wel of net niet meer worden overschreden. In alle gevallen wordt een meting aangeraden omdat sommige installaties veel sterker blijken te zijn.

Oplossingsrichtingen:
De meest voor de hand liggende maatregel is proberen de blootstelling aan dergelijke straling te vermijden. Voor elektrische velden is fysieke afscherming goed mogelijk. Voor magnetische velden heeft afschermen geen zin. Dergelijke velden gaan door alles heen. Bescherming met mu metaal kan functioneren, doch is voor een (heel) woonhuis financieel en praktisch niet realistisch. Verder moeten deze maatregelen door vakmensen worden aangebracht en kan niet het gehele huis zo behandeld worden omdat dan ook de natuurlijke stralingen (die nodig zijn voor het welbevinden van de bewoners) het huis niet meer binnen komen.

Meting vuile electriciteit, netvervuiling

Een nieuwe ziekmakende factor van de laatste tijd is de zogenaamde “vuile stroom”, ook wel “harmonische vervuiling of netvervuiling” genoemd. Deze leiden tot sterke elektromagnetische laag frequente velden met de daarbij horende elektrostress. Deze verstoren de normale 50Hz frequentie. Hoe ontstaan die?

Er zijn steeds meer zuinige stroomverbruikers op de markt gekomen, die de stroom op een onregelmatige manier uit het net halen of het daarin brengen. Dat ziet er als volgt uit (bron: Stichting EHS en www.elektrogevoeligheid.nl):

Vuile stroom sinus
Vuile stroom, de sinus vorm heeft scherpe pulsen.

Deze niet-lineaire stroomverbruikers, nemen hapjes stroom uit het net waardoor scherpe, onregelmatige pulsen ontstaan,soms leidend tot pieken in het stroomverbruik. Niet-lineaire stroomverbruikers zijn o.a. omvormers van zonnepanelen, spaarlampen, slimme meters, tl-verlichting, LED-lampen, dimmers, transformatoren, elektronische adapters en regelaars aanwezig o.a. in apparaten als wasmachines, warmtepompen etc. Deze hebben meestal schakelende voedingen. Daarnaast voeren deze apparaten de stroom in blokjes (gepulst) in het net terug, wat ook weer leidt tot korte spanningspulsen (pieken).
Dit zorgt bij mensen voor klachten. Er ontstaat storing/ruis in het lichaam. Er wordt een niet-constant stroomveld uitgezonden, dat in de natuur niet voorkomt. Het lichaam voelt zich aangevallen en het afweersysteem komt in actie. De wetenschapper Magda Havas bengt deze straling zelfs in verband met allerlei ziekten zoals diabetes, zie: http://www.magdahavas.com/electrosmog-exposure.


Andere bekende publicaties die de gevaren in beeld brengen, zijn het boek van auteur Donna Fisher 'Silent Fields: The Growing Cancer Cluster Story: When Electricity Kills' en het boek van Samuel Milham: Dirty Electricity.

Power Quality
Een nieuw begrip in deze is Power Quality. Hieronder wordt verstaan, dat het elektriciteitsnet door verschillende factoren dusdanig belast wordt, dat de kwaliteit niet altijd optimaal is. Het plaatsen van moderne elektronica of het aanpassen van de oorspronkelijke elektrische installatie kan hier de oorzaak van zijn. De gevoeligheid van moderne elektronica verhoogt de kans op uitval en verkort ook vaak de levensduur van de apparatuur.

Netfilters, powerconditoners, powerstations
Tevens heeft deze elektriciteit negatieve gevolgen op de prestaties en levensduur van elektronische apparatuur. Daarom worden veel stereo installaties gevoed door verdeeldozen waar netfilters of condensatoren zijn ingebouwd die zorgen voor verzwakte storingen waardoor de pieken verminderen. Ook zijn er zogenaamde power conditioners die ervoor zorgen dat de spanning constanter wordt Deze werken vaak met trafo's. De meeste powerconditoners zijn tevens netfilter en hebben een overspanningsbeveiliging. Voor HiFi freaks zijn er zeer dure apparaten zogenaamde powerstations of power centers die heel precies en onafhankelijk van de netspanning een regelbare sinusvorm afgeven. Ze zetten eerst de netstroom om in gelijkstroom en wekken daarmee een nieuwe netspanning als wisselspanning op.


Afbeelding zendmast verkleind

De 3 soorten meting en plan van aanpak

1   Metingen particulieren

Bij particulieren zal de nadruk liggen op ruimten waar men veel verblijft, zoals een slaapkamer en studeerkamer.

2   Metingen in bedrijven, scholen, kinderdagverblijven, verzorgingstehuizen, overheidsinstellingen inclusief werkplekinspecties

Er zijn meerdere mogelijkheden.

Zo kan worden gekeken naar:

 • verstoring van elektronische apparatuur (interferentie) door zendmasten in de omgeving;
 • het meten van trafo's nabij werkplekken en hoogspanningslijnen;
 • in het kader van ARBO en VCA, een werkplekinspectie uitvoeren in een of meerdere ruimten. Hierbij wordt naar alle typen straling gekeken zowel hoogfrequent als laagfrequent, inclusief vuile electriciteit;
 • de belasting waaraan kinderen en oudere mensen worden blootgesteld in instellingen.

3   Metingen bij aankoop/huur huis of bedrijfspand

Zowel voor particulieren als bedrijven. Steeds meer makelaars bevelen aan voor de aankoop/huur van een huis of bedrijfspand, een stralingsmeting uit te voeren. Dit in verband met mogelijke schadelijkheid voor de gezondheid en vermindering van de waarde, door zendmasten in de directe omgeving.

Het afschemen tegen elektromagnetische straling kan het best plaatsvinden, voordat een pand of woning wordt betrokken.


Plan van aanpak, eventueel sanering

Zie ook uitvoering, sanering

Elke meting wordt vergezeld door een plan van aanpak, met concrete voorstellen om de straling te verminderen. Bij een quick scan is dat mondeling, bij een rapportage is dat schriftelijk, met duidelijke tips - gebaseerd op veel praktijkervaring - hoe op korte termijn af te schermen. Dit plan van aanpak is gebaseerd op o.a. praktijkkennis, de eigenaar van stralingsmeting.nu heeft een scala van beschermende maatregelen in zijn eigen woning toegepast.

Het plan van aanpak kan gevolgd worden door een sanering; het daadwerkelijk uitvoeren van maatregelen om de stralingsbelasting naar beneden te brengen. Te denken valt aan het bestellen, leveren en installeren/aanbrengen van materialen (zoals verf) of elektronische apparaten. Ook valt te denken aan het bestellen van afschermende kleding. Er zijn zelfs tenten in de handel, die personen die mogelijkheid geven zich energetisch te ontladen.

Houd er rekening mee, dat na sanering de gezondheidsklachten een periode van 2/4 weken mogelijk niet verdwijnen, zelfs verergeren. Daarna zal in de regel een blijvende verbetering optreden.

Zie hiervoor ook het deel kosten en betalngswijze van deze site.

tent afscherming 2
Een reistent voor elektrogevoeligen

Meetservice

Controlemeting direct na de meting
Enige tijd na de meting, kan een tweede meting volgen.

Dit met name om te kijken of de maatregelen uit het plan van aanpak goed zijn uitgevoerd en voldoende hebben gewerkt. Zo kan het zijn dat nieuwe elekronische apparatuur verkeerd is geinstalleerd, waardoor de werking zelf averrechts kan zijn. Ook worden afschermingsmaatregelen soms onvoldoende uitgevoerd. Zo kunnen bepaalde plaatsten over het hoofd zijn gezien, waardoor te weinig demping van straling optreedt of de straling gaat 'kaatsen'. Tevens wordt hierbij het hele rapport nog eens uitgelegd en volgt er een nieuw plan van aanpak.

Jaarlijkse meting
Op het gebied van straling met de daarbij horende velden, verandert de situatie voortdurend. Nieuwe zendmasten worden in de omgeving geplaatst met vaak een hoger vermogen, een bedrijf aan de overkant installeert een DECT telefoon met een bereik van 100 meter, de buurvrouw koopt een draadloze babyfoon, een nieuwe printer blijkt een draadloos access point te hebben etc. Hierdoor verandert de blootstelling.voortdurend.

Daarom biedt emvmeting.nu na de eerste meting, een jaarlijkse onderhoudsmeting aan.

Tenslotte nog enige informatie te maken hebbende met de standaarden, richtlijnen waarop de metigen gebaseerd zijn.


Normering

De meting wordt uitgevoerd op basis van de:

Standaard SBM-2015


De SBM-2015 staat voor "Standard der Baubiologische Messtechnik" versie 2015. Dit is de opvolger van de SBM-2008. De norm wordt steeds up-to-date gehouden door het Verband Baubiologie VB, en is wereldwijd als standaard voor een gezonde woon- en werkomgeving geaccepteerd. Dit alles op basis van de bouwbiologische, die wordt omgezet in technische parameters.

De SBM 2015 is opgebouwd als een norm met daarnaast een richtlijn wat betreft de meetwaarden. Ze is met name gebaseerd op vele duizenden huis- en werkplekonderzoeken, waarbij men relaties heeft kunnen leggen tussen lichamelijke klachten en de diverse soorten elektromagnetische velden.

De SBM is onderverdeeld in diverse categorieën:

 

A   Velden, golven en straling

 1. Elektrische wisselvelden (laagfrequent)
 2. Magnetische wisselvelden (laagfrequent)
 3. Elektromagnetische golven (hoogfrequent)
 4. Elektrische gelijkvelden (elektrostatische velden)
 5. Magnetische velden (magneetveldverstoringen)
 6. Radioactiviteit
 7. Geologische verstoringen (magneetveldverstoringen + radioactiviteit)
 8. Geluidsgolven (nog geen richtwaarden)

Hieraan zijn de volgende waarden gekoppeld op het gebied van hoogfrequente velden:

 

Meeteenheid μW/m² = microwatt

 

streefwaarde zwakke afwijking matige tot sterke afwijking extreme afwijking
< 0.1 0.1 – 10 10 – 1000 > 1000

 

B   Schadelijke stoffen en binnenklimaat

Stoffen kunnen worden gemeten, die van belang zijn voor het binnenklimaat.

 1. Oplosmiddelen (VOC)
 2. Pesticiden (PCP, PCB, PAK, weekmakers, vlamvertragers)
 3. Zware metalen (nog geen richtwaarden)
 4. Partikels en vezels (fijnstof, asbest e.d.)
 5. Binnenklimaat (rel. vochtigheid, kooldioxide, kleine ionen, luchtelektriciteit)

C   Schimmels, bacteriën en allergenen

 1. Schimmels
 2. Gisten
 3. Bacteriën
 4. Huisstofmijt en andere allergenen


Andere standaarden

Officiële ICNIRP-blootstellingslimieten
De Nederlandse overheid houdt zich aan de internationale ICNIRP-richtlijnen, die veel hogere waarden toelaten dan de SBM-2015.

Wat is nu het probleem met de ICNIRP-norm? De ICNIRP is een NGO (stichting), al doet de naam vermoeden dat het een organisaite is die direct valt onder de EU of VN. Dit maakt controle van haar activiteiten moeilijk. De norm die de ICNIRP heeft vastgesteld aan het einde van de jaren '80, is alleen gebaseerd op thermische effecten. Dit houdt in, er wordt slechts gekeken naar de opwarming (meer dan één graad) van menselijk weefsel door straling.

Er zijn reeds vele duizenden studies die biologische effecten - zoals DNA-schade - aantonen bij waarden ver onder deze norm. Zowel het Europees Parlement als de Raad van Europa, hebben op basis van wetenschappelijk onderzoek aanbevolen om de ICNIRP normen te verlagen.

De lobby van fabrikanten, providers etc. zet tegenover bijna elke studie die non warme effecten aantoont, een meestal zelf betaald 'geen-effect' onderzoek. Bij een steekproef op internet, werd in 43 studies DNA-schade door signalen van mobieltjes geconstateerd, in 42 niet. De 42 geen-effect studies waren bijna allemaal gefinancierd door deze industrie. Op basis daarvan wordt meestal aangegeven... 'er is onduidelijkheid, dus er hoeft niets te veranderen'.