logo emvmeting nu

Onlangs vroeg de kort geding rechter, in het proces van de Stichitng Stop5GNL tegen de staat, de heer Eric van Rongen om commentaar. Wederom gaf Eric aan dat er meer onderzoek nodig is aangaande mogelijke gezondheidseffecten van straling.
Nota bene Eric van Rongen, 'de man met de drie petten’, mocht tijdens de zitting als enig aanwezige in de zaal iets zeggen. Hoezo drie petten?

  • Voorzitter van de ICNIRP, kan ook momenteel zijn vice-voorzitter
  • Secretaris Commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad
  • Er wordt ook beweert dat hij een rol speelt in het Kennisplatform EMV
Eric van Rongen moet in zijn rol bij de Gezondheidsraad wetenschappelijke onderzoeken beoordelen die mogelijk kritiek hebben op de gestelde norm van de ICNIRP, en bij de ICNIRP moeten ze deze norm zelf vaststellen. Oftewel ‘de slager keurt zijn eigen vlees’

In de literatuur worden talloze voorbeelden gegeven van de tactiek, er is meer onderzoek nodig als excuus om wat betreft de implementatie van o.a. nieuwe technieken, niets te doen. Een voorbeeld aangaande Eric van Rongen.

In Zweden gaf hij een presentatie over cel- en dieren-onderzoeken in het kader van elektromagnetische velden. Op de bekende “Van Rongen-manier” gaf hij aan dat er maar enkele studies waren geweest die aan de kwaliteitsnormen van Van Rongen c.s. voldeden en die studies gaven geen uitsluitsel over eventuele schadelijkheid. De conclusie van Van Rongen was dus duidelijk. Geen bewijzen voor schadelijkheid, dus niks aan de hand en verder onderzoek nodig.
Daar kwam hij deze keer niet mee weg. Mona Nilsson van de Swedish Radiation Protection Foundation vermeldde dat recent 220 wetenschappers in een bericht aan de Wereldgezondheidsorganisatie en de Verenigde Naties hadden gesteld dat er meer dan voldoende wetenschappelijk bewijs is voor de schadelijke effecten van niet-ioniserende straling. Ze stelde de vraag waarom we meer geloof moesten hechten aan de beweringen van Van Rongen dan aan die van de 220 wetenschappers. Het historische antwoord van Van Rongen was: “Dat is moeilijk te zeggen. Iedereen mag geloven wat hij wil. Het is hun verantwoordelijkheid om conclusies te trekken. Wij trokken andere conclusies. Het is aan de mensen om te bepalen welke groep volgens hen het meest betrouwbaar is.”

Er zijn vele voorbeelden van onderzoeken, waarbij nader onderzoek werd gedaan op het gebied van schadelijkheid van elektromagnetische straling, waarvan werd aangegeven dat de resultaten tot een beleidswijziging zouden leiden bij een aantoonbaar verband. Een voorbeeld is het Zwitserse Cofam onderzoek uit 2002-2003, dat volgens de onderzoekers leiden tot opzienbarende resultaten, die naderhand geheel anders zijn geïnterpreteerd. Hierover valt op https://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/9568/%7Bde_cofam_onderzoeken_tno_in_2003_en_zwitsers-nederlands_in_2006%7D het volgende te lezen:
Bij 20 minuten durende UMTS-achtige stralingsbelasting (Cofam-1) met een veldsterkte van 1 V/m, 1/60ste van de ICNIRP norm - en dus een stralingsbelasting gelijk aan 1/3600ste daarvan - zijn statistisch significante effecten gevonden bij zowel elektrogevoelige als niet elektrogevoelige personen en was er één uitvaller die onwel werd.

Bij 45 minuten durende UMTS-achtige stralingsbelasting (Cofam-2) met een veldsterkte van 10 V/m, 1/6 de van de ICNIRP norm - en dus een stralingsbelasting gelijk aan 1/36ste daarvan - waren er elf uitvallers, waarvan minstens drie ernstig onwel werden, waardoor de conclusie dat er geen effecten waren onjuist en misleidend is, wat nog versterkt wordt door het feit dat de onderzoekresultaten niet openbaar gemaakt zijn.

De conclusie van Van Geel dat UMTS straling veilig is wordt dus op geen enkele wijze onderbouwd. Het feit dat er bij deze kortdurende bestralingen met intensiteiten ver onder de ICNIRP norm personen al onwel werden, en zelfs ernstig onwel, geeft aan dat de ICNIRP norm, die uitsluitend thermische verhitting als mogelijke oorzaak van gezondheidsproblemen meeneemt en biologische processen uitsluit, vele ordes van grootte te hoog is. Tevens, indien proefpersonen bij kortdurende bestraling al onwel worden, kan men redelijkerwijs aannemen dat langdurige blootstelling aan deze straling, met dezelfde intensiteiten, een gevaar voor de gezondheid oplevert.

Inmiddels hebben we contact gehad met de enige uitvaller bij het Cofam 1 onderzoek, die bij de 20 minuten durende bestraling ernstig onwel werd, zelfs zodanig dat de leiders van het onderzoek een ambulance wilden bellen.

In het vervolg van het artikel, komt Eric van Rongen weer voorbij die aangaf als deelnemer aan het onderzoek duizelingen te hebben ervaren! Verder een TNO onderzoek op dit gebied en een eerder onderzoek van de Gezondheidsraad naar mogelijke effecten.

Ja, de onderzoeken gaan maar door... In het verleden financierde SonMw uitgebreide onderzoeken op dit gebied, waarvan de resultaten alleen maar weer de vraag naar meer onderzoek opwierpen. Onlangs lag er weer een voorstel van Dick Meijer naar gezondheidseffecten van 4 en 5G. Volgens hem gesteund door NWO en ZonMw.

Op verzoek van de Tweede Kamer, is de Gezondheidsraad nu wederom met een onderzoek gestart. De uitkomst hiervan wordt verwacht in juli.

Logo Gezondheidsraad 2

Er is een kans, dat dit onderzoek nu wel een reëel beeld zal schetsen, op basis van uitlatingen van de voorzitter van de commissie EMV Hans Kromhout van deze raad in de Telegraaf en het Noordhollands Dagblad. Voor het volledige interview, zie de website van de stichting JAS https://www.stichting-jas.nl/2020/04/wetenschappers-niet-eens-over-5g.html?m=1

Enkele punten uit het interview:

• … de beoordeling van 5G uit economisch belang staat haaks op de manier waarop we omgaan met andere blootstellingen
• … de Amerikaanse NTP studie leverde een bewijs voor het verband tussen blootstellingen aan RF-EMV en kanker bij muizen en ratten
• … ‘bijzonder’ dat ICNIRP normen zo veel zeggingskracht hebben gekregen in Europa; alleen het kijken naar warmteontwikkeling is niet genoeg
• … de ICNIRP is een wat ondoorzichtige club, heeft geen onafhankelijke status
• … voor 5G bestaat slechts een enkele norm: opwarming. Geen doorrekening van gezondheidsrisico’s. ‘Je moet de industrie niet zomaar haar eigen gang laten gaan’.

Misschien worden hierbij de kritische opmerkingen van Hugo Schooneveld meegenomen, o.a. wat betreft de hoogte van de ICNIRP stralingslimieten in het artikel op de site van de Stichting EHS, zie https://stichtingehs.nl/blog/blootstellingsnormen-icnirp-ongepast-betere-bescherming-van-burgers-tegen-straling-gezocht

De conclusie van deze auteur neem ik over: "In dezelfde Raad zit als secretaris Dr. Eric van Rongen, die tevens de huidige voorzitter is van het ICNIRP bestuur. Het wordt dus spannend welk advies de Gezondheidsraad naar de Kamer zal sturen."