logo emvmeting nu

De laatste jaren is er een toename van sterfte van honingbijenvolken, vooral tijdens de winter. Als mogelijke oorzaak worden elektromagnetische velden (EMV) van zendmasten genoemd. Om dit te onderzoeken, is in opdracht van het Nationaal Platform Stralingsrisico‟s (NPS) een bijenonderzoek opgezet door het Nationaal Platform Stralingsrisico‟s samen met Wageningen Universiteit. Het onderzoek werd gefinancierd door de Wetenschapswinkel en ZonMw.

Foto: onderzoeksopstelling Wetenschapswinkel WUR

Bron: Nationaal Platform Stralingsrisico's, zie: http://www.stralingsrisicos.nl/index.php/actueel-mainmenu-11

Proefopzet
Afgeschermde en niet afgeschermde bijenkasten ter controle, werden opgesteld op 200 meter afstand van een zendmast voor mobiele telefonie.In iedere set kasten huisden 10 bijenvolken. Daarna werd een set kasten omgeven door een zogenaamde 'kooi van Faraday' bestaande uit 2 lagen metaal(gaas), de andere set (controlekasten) werd omgeven door 2 lagen plastic gaas (zonder reductie van EMV). De kasten waren ieder afzonderlijk met de buitenlucht verbonden.

Resultaten
In de actieve periode van de bijen werden metingen verricht, daarna bleven de kasten staan. Na de winter bleken in de afgeschermde kasten 9 volken springlevend en in de controle kasten waren 7 van de tien volken dood. Een verschil in overwintering van 70%. Statistisch gezien (7 van de 10 dood t.o.v. 1 van de 10) geeft dit nog geen 100% zekerheid, maar is een teken aan de wand.

Een database met internationaal wetenschappelijk onderzoek naar effecten op bijen en de dierenwereld, is in te zien via de site van de Environmental Health Trust, zie: https://ehtrust.org/science/bees-butterflies-wildlife-research-electromagnetic-fields-environment/

Recent heet Sylvia Zwegers in de Andere Krant (februari 2022, nr. 7) ook het een en ander over geschreven. Citaten:

"Een zendmast in de nabije omgeving van een korf blijkt een dusdanige verstoring van de navigatie van werkbijen te vormen dat zij niet naar de koningin kunnen terugkeren... Het rapport ‘Birds Bees and Mankind – Destroying Nature By Electrosmog’ van de Duitse bioloog Ulrich Warnke beschrijft dat bijen die zijn blootgesteld aan kunstmatige elektromagnetische velden agressief reageren en eerder geneigd zijn hun soortgenoten en kroost aan te vallen. Van onze mobiele netwerken wordt de bij dus niet blij. 

Ook Warnke maakt melding van de verstoorde navigatiecapaciteit van de bij, maar, zo stelt hij, trekvogels en zeezoogdieren raken als gevolg van zendmasten eveneens de weg kwijt. Het meest ­significante bewijs van de catastrofale ­uitwerking die straling op de dierenwereld heeft, komt naar voren uit het ­Australische Mount Nardi-­onderzoek dat over een periode van 15 jaar (2000-2015) voor UNESCO is uitgevoerd. Dat ­onderzoek vond plaats in de Gondwana ­regenwouden van Oost-­Australië, een gebied waar ­nauwelijks sprake is van menselijke activiteit. Uit een ulmeting bleek dat de ­biodiversiteit vóór 2000 toenam. Gelijklopend met de jaren (2000-2004) dat er 3G-zendmasten in het gebied ­verschenen verminderde de insecten-­diversiteit. In de jaren 2006 tot 2009 werden er verbeterde versies van 3G geïnstalleerd en ook dat bleef niet zonder gevolgen: 27 vogelsoorten verdwenen.

De komst van 4G-zendmasten in 2012/2013, had zo mogelijk een nog desastreuzere impact: naast nog eens 49 vogelsoorten, ­verdwenen ook insecten, motten, vlinders, ­kikkers, padden en mierensoorten en werden vleermuizen schaars. Het eindresultaat: sinds de komst van 3G- en 4G-masten bleek niet alleen de insectenpopulatie met 80 tot 90 procent afgenomen te zijn. Ook 88 vogelsoorten, kikkers, ­padden, vleermuizen, motten, vlinders, ­mieren en bijen waren zeldzaam geworden of zelfs in zijn geheel verdwenen.

Hoewel deze ­onderzoeksresultaten verontrustend genoeg zijn, ­vormen zij slechts het topje van de ­ijsberg. De conclusie van biologen ­wereldwijd is dat draadloze ­elektromagnetische straling de navigatie en andere ­complexe cellulaire en ­biologische processen verstoort bij ­zoogdieren, vogels, vissen, insecten, ­bomen, planten, zaden, bacteriën en schimmels .

De wereldwijde uitrol van 5G maakt het er niet beter op. Zo blijkt uit ­recent onderzoek dat het frequentie-­spectrum van 2 t/m 120 GHz (­gebruikt voor 5G en wifi) bij insecten zowel een verhoging van de lichaamstemperatuur als een verandering in gedrag en fysiologie veroorzaakt. 

Neonicotinoïden
Voor een ervaringsverhaal van een Nederlandse imker, waarbij ook de rol van fungiciden en neonicotinoïden aan de orde komt in het kader van deze sterfte, zie:http://www.ahw.me/imkerij/bijensterfte.html